Menü

ÜYE OL

Aşağıda belirlenen Üye Olma Koşulları’nı sağlayan tüm gerçek ya da tüzel kişiler derneğin asil Üyesi olabilir. Genel Kurulda oy kullanma hakkına sahiplerdir. Yönetim Kurulunca belirlenen yıllık aidatı öderler.

Üye Olma Koşulları

Fiili ehliyetine sahip bulunan ve adli sicil kaydı temiz olan, mevcut asil dernek üyelerinin en az ikisinden yazılı referans mektubu sunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul etmekle beraber Mevzuatın öngördüğü şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler ile diğer dernek ve vakıflar bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu şart aranmaz.

Üye Olma İşlemleri

Başvuru sahibi gerçek ya da tüzel üye, Dernek başkanlığına aşağıda detayları yer alan dilekçe ile yazılı üyelik başvurusuna mevcut iki asil üyenin yazılı ve ıslak imzalı referans mektubunu eklemesi gerekmektedir. Bu belgelere ek olarak tüzel üyelik için imza sirküsü ve temsilci kimlik fotokopisi; gerçek üyelik için kimlik fotokopisi ibraz edilmesi zorunludur. Dernek Yönetim Kurulu üyelik başvurularını inceleyip, en fazla otuz gün içinde üyeliğe kabul veya ret cevabı verir ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Onursal Üyeler

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.